Toneel

De man fan dyn libben

Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma

zondag

1

maart
2020

15:00 - 17:20 uur
Met pauze

AEGON zaal

Prijs € 24,50
incl. garderobe en pauzedrankje

korting met dbiebpas

Friestalig

zondag

1

maart
2020

15:00 - 17:20 uur
Met pauze



AEGON zaal

Prijs € 24,50
incl. garderobe en pauzedrankje

korting met dbiebpas

Friestalig

‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin. Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him.Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt
de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek?

Nei it boek fan Arthur Japin

Website: jmteaterwurk.nl

 

Deel deze voorstelling:   E-mail