Fries

It wie op in simmerjûn

Joke Tjalsma en Jan Arendz

Kies een datum / tijd:

Rabobank zaal

Prijs € 24,50
incl. garderobe en pauzedrankje

zaterdag

23 maart   2019

  20:30 uur
zondag

24 maart   2019

  15:00 uur
Rabobank zaal

Prijs € 24,50
incl. garderobe en pauzedrankje

Theo en Anneke hebben elkaar op latere leeftijd gevonden. Theo helpt Anneke zo goed als hij kan bij het vinden van een fijne plek in een verzorgingstehuis voor haar vader en moeder, maar Daniël en Wimmy willen niet afhankelijk worden en hebben hele andere plannen. Samen willen ze uit het leven stappen, na een laatste dans op ‘It wie op in simmerjûn’.De gerenommeerde acteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma, die alle rollen voor hun rekening nemen, staan voor het eerst samen op het podium in dit nieuwe stuk van Bouke Oldenhof. Oldenhof vierde eerder successen met het Friestalige toneelstuk 'Feteranen'.

Fries
Theo en Anneke ha elkoar fûn op lettere leeftyd. Theo helpt Anneke sa goed mooglik by it sykjen nei in knap plak yn in fersoargingstehûs foar har heit en mem, David en Wimmy. Dy binne sa âld dat sy der allang net mear op út kinne mei David syn grutte hobby, it draaioargel. Mar David en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en hawwe hiel oare plannen. Sy binne fan doel om tegearre út it libben te stappen, nei in lêste dûns op ‘It wie op in simmerjûn'.

‘It wie op in simmerjûn' lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje hoe't it fierder mei it libben moat. Mar it libben giet somtiden syn eigen gong… Peter Tuinman en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as it âlde stel. Se stean foar it earst tegearre op it poadium yn dit nije stik fan Bouke Oldenhof. In stik yn in regy fan Jos Thie wêryn - krekt as yn ‘Feteranen’ - humor en tragyk op in moaie manier hân yn hân gean.

Nederlands
Theo en Anneke hebben elkaar op latere leeftijd gevonden. Theo helpt Anneke zo goed als hij kan bij het vinden van een fijne plek in een verzorgingstehuis voor haar vader en moeder, David en Wimmy. Die zijn op een leeftijd dat ze allang niet meer op pad kunnen met Davids grote hobby, het draaiorgel. Maar David en Wimmy willen niet afhankelijk worden en hebben hele andere plannen. Samen willen ze uit het leven stappen, na een laatste dans op ‘It wie op in simmerjûn'.

‘It wie op in simmerjûn' laat vier mensen zien die plannen maken voor de rest van hun leven. Maar dat leven gaat soms z’n eigen gang… Peter Tuinman en Joke Tjalsma spelen zowel het jonge als het oude stel. Ze staan voor het eerst samen op een podium in dit nieuwe stuk van Bouke Oldenhof. Een Friestalig stuk onder regie van Jos Thie waarin - net zoals in ‘Feteranen’ - humor en tragiek op fraaie wijze hand in hand gaan.

Website: www.pier21.nl