Jeugd & Familie

Tryater Jong

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje

Kleine zaal

Prijs € 12,50
incl. garderobe

VANAF 4 JAAR

Kleine zaal

Prijs € 12,50
incl. garderobe

VANAF 4 JAAR

Overal zie je ze: vliegende zakjes in de lucht, drijvende flessen in het water, buitelende doppen in het park. Alles is altijd onderweg. In dit geval naar het mooiste plekje: het plastic eiland in de oceaan. Daar komt al het zwerfplastic bij elkaar, om voor altijd samen te blijven dobberen. 'In knisterjende natueropera oer plastic', de nieuwste Friestalige jeugdvoorstelling van Tryater, is een kleurrijke muzikale vertelling over zwerfplastic.

Al sûnt jierren makket Tryater fantasyfolle en byldzjende foarstellingen foar de jongste bern. Op skoallen, yn skouboargen en op festivals. De nijste jeugdfoarstelling foar beukers giet oer fergonklikens en it miljeu. In kleurrike muzikale fertelling oer swalkjend plastic.

Ast goed sjochst, sjochst it oeral. Fleanende pûdsjes yn ’e loft, swimmende flessen yn it wetter en dravende doppen troch it park. Wat hast net ien wit, is dat se ûnderweis binne. Se reizgje risseljend en rammeljend nei harren moaiste plakje: it grutte plastic eilân yn de oseaan. Dêr komt al it swalkjende plastic fan de wrâld by mekoar en driuwt it foar altyd en ivich by mekoar...

Regisseur Karlijn Kistemaker makke foarich seizoen de foarstelling Galileo by Theater Sonnevanck, in 8+ foarstelling oer datst altyd sels neitinke moatst. Galileo waard mei mar leafst fjouwer stjerren beleanne yn de Theaterkrant.


Regy Karlijn Kistemaker senografy Calle de Hoog lûd Chris Koopman

In natueropera oer plastic

Website: www.tryater.nl