Toneel

Tryater

De wierheid fan Wylgeragea

Kleine zaal

Prijs € 19,75
JEUGD € 17,-
incl. garderobe en pauzedrankje

Kleine zaal

Prijs € 19,75
JEUGD € 17,-
incl. garderobe en pauzedrankje

In een klein dorp is alles goed. De mensen weten wat ze aan elkaar hebben. Families kennen elkaar immers al generaties lang. Dat geeft rust en vertrouwen. De achterdeur hoeft ’s nachts niet op slot. Maar dan valt een schaduw over de kleine gemeenschap: er wordt ingebroken. Wat volgt is onheil. Regisseur Jos van Kan staat met ‘De wierheid fan Wylgeragea’ van Tryater aan de basis van een indringend verhaal over waarheid.


Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

In groep minsken, in mienskip, kin samar in eigen wrâld kreëarje: De mieningen fan de yndividuën yn dy mienskip foarmje meimekoar in eigen sosjale kontekst. Los fan wierheid, fuortkommen út oanstriid ta selsbehâld. Wa hat gelyk…? En wêr kin soks ta liede? Regisseur Jos van Kan makke ferline jier by Tryater In Leafde en Brekber.


Tekst: Kees Roorda oersetting: Romke Toering regy: Jos van Kan dramaturgy: Inés Sauer akteurs: Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Eva Meijering, Lysbeth Welling en Joop Wittermans foarmjouwing: Jan Ros kostúms: Linda Eijssen muzyk: Wiebe Gotink ljocht: Koos de Vries

Yn in labyrint fan wierheid en geroften

Website: www.tryater.nl

Theaterkrant ****:
‘Speelse setting en vlotte dialogen.’
‘Geestige regie van Jos van Kan.’

Leeuwarder Courant ****:
‘Each yn each mei de aktualiteit.’
‘De plot fan dizze plattelânskrimi is spannend en de personaazjes binne tige werkenber.’
‘Regisseur Jos van Kan hat syn spilers ta grutte hichte opswypke en de laits komt geregeld om ‘e hoeke kypjen. Alle rollen wurde izersterk delset.’
‘Der is gjin ûntkommen oan. It is in boppeslach wurden.’

Friesch Dagblad:
‘Uitgesproken en humoristisch’
‘IJzersterke dramatische verbinding tussen vorm en inhoud’