Toneel

Tryater

Wat jo wolle (Gjin Shakespeare)

Rabobank zaal

Prijs € 19,75
FREON € 17,-
JONGEREN € 17,-
incl. garderobe en pauzedrankje

Rabobank zaal

Prijs € 19,75
FREON € 17,-
JONGEREN € 17,-
incl. garderobe en pauzedrankje

In een tijd waarin alle meningen tellen en steeds harder met elkaar botsen, komt Tryater met een passend antwoord: een avond waarop iedereen krijgt wat hij graag wil. Kortom, de ideale theateravond. De ultieme romantische liefdesscène, een klucht met deuren of een Friese poëzievoordracht - alles is mogelijk. Bezoekers kunnen vooraf aangeven wat ze graag willen zien; de acteurs zullen het spelen. Onvergetelijke avond vol virtuoos theater!


Yn in tiid dat elkenien oeral wat fan fynt, alle mieningen meitelle moatte, mar se ek hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: In jûn foar elkenien; de ideale teaterjûn!

Tryater spilet Wat jo wolle, in moderne revue! Kom foar in âlderwetsk moaie jûn fuort nei dizze foarstelling om te sjen nei topspilers dy’t rap skeakelje tusken emoasjes en sketches. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra besoargje it publyk in hearlike teaterjûn. Fansels is der in skoft! En as it oan ús leit, komt dy ferlotting der ek. Want noch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it it publyk nei it sin te meitsjen. ‘Us grutste prestaasje is jim ferdivedaasje’.


konsept en regy: Tatiana Pratley | skriuwer: Wessel de Vries | spilers: Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra | foarmjouwing: Sacha Zwiers | muzyk: Hilbrandt | dramaturgy: Nina Thunnissen

Het publiek bepaalt wat gespeeld wordt!

Website: www.tryater.nl

LC: “De fjouwer spilers krije en pakke de romte om sjen te litten wat se yn de marse ha”

De Moanne: “Wat ‘men’ wol? Dat is in jûnlang genietsje fan spilers dy’t sjen litte dat sy it fak behearskje”

Theaterkrant: “Een zeer dynamische en uitbundige voorstelling dus, waarin Tryater op een vermakelijke manier verschillende keuzes en meningen van het publiek belicht”

 

Programmaboekje
Alvast wat achtergrondinformatie