Toneel

Kneppelfreed

Pier21 in coproductie met De Harmonie

Kies een datum / tijd:

Paleis van Justitie

Prijs € 24,75
TRY-OUT € 21,75

Kies een datum / tijd:Paleis van Justitie

Prijs € 24,75
TRY-OUT € 21,75

Op 16 november 1951 werd er een strijd uitgevochten om de positie van taal: de moedertaal, de taal van het openbaar bestuur. Politicus en journalist Fedde Schurer moest zich in het Paleis van Justitie verantwoorden voor een hoofdredactioneel artikel waarin hij protesteerde tegen het verbod Fries te spreken in de rechtszaal. Buiten werden knuppels, motoren met zijspan en waterkannonnen ingezet om de demonstranten te bestrijden. De dag werd al snel bekend als Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) en kreeg landelijke aandacht. Dit was het begin van de emancipatie van het Fries. 

Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling. Onder regie van Sjoeke-Marije Wallendal en artistieke leiding van Jos Thie speelt een topcast, met onder andere Joke Tjalsma en Ali Zijlstra, een tekst van Bouke Oldenhof. De voorstelling heeft de vorm van een bijzondere rechtszaak en voert de toeschouwer door de tijd langs drie rechtszaken waarin de taal een rol speelt. Het gaat daarin niet alleen over het Fries maar ook over diversiteit in het algemeen. Het betoog van mr. Abel Hertzberg uit 1951 is nog altijd prikkelend actueel. 

Kneppelfreed is een coproductie van De Harmonie en Pier21. De voorstelling is net als de historische rechtszaken zowel Fries- als Nederlandstalig. In hetzelfde imposante Paleis van Justitie.

Kneppelfreed
Op 16 novimber 1951 waard der in striid útfochten om de posysje fan taal: de memmetaal, de taal fan it iepenbier bestjoer. Politikus en sjoernalist Fedde Schurer moast him yn it Paleis fan Justysje ferantwurdzje foar in haadredaksjoneel artikel dêr’t er yn protestearre tsjin it ferbod Frysk te brûken yn de rjochtseal. Bûten waarden kneppels, motors mei sydspan en wetterkanonnen ynsetten om demonstranten te bestriden. De dei waard al gau Kneppelfreed neamd en krige lanlike oandacht. It wie it begjin fan de emansipaasje fan it Frysk.

Santich jier letter is Kneppelfreed oanlieding foar in bysûndere foarstelling. Yn in regy fan Sjoeke-Marije Wallendal en ûnder artistike lieding fan Jos Thie spilet in topcast mei ûnder oaren Joke Tjalsma en Ali Zijlstra in tekst fan Bouke Oldenhof. De foarstelling hat de foarm fan in bysûndere rjochtsaak en fiert de taskôger troch de tijd by trije rjochtsaken oer de taal lâns. It giet dêryn net allinne om it Frysk, mar ek om diversiteit yn it algemien. It pleit fan mr. Abel Herzberg út 1951 is prikkeljend aktueel.

`Kneppelfreed’ is in koproduksje fan De Harmonie en Pier21. De foarstelling is krekt as de histoaryske rjochtsaken sawol Frysk- as Nederlânstalich. Yn it itselde ymposante Paleis fan Justysje!

 


Credits:
Tekst: Bouke Oldenhof
Regy: Sjoeke-Marije Wallendal
Spilers: Joke Tjalsma, Theun Plantinga, Ali Zijlstra en Martijn De Rijk
Artistike Koordinaasje: Jos Thie
Kreatyf produsint: David Lelieveld
Saaklike lieding: Maaike Beckers


22, 27 en 28 oktober: try-out
29 oktober: premiere

 

Deel deze voorstelling:   E-mail